دوشنبه 31 خرداد 1400

کمیسیون FCC به اتفاق آرا ممنوعیت استفاده از تجهیزات هواوی و ZTE رای داد.