دوشنبه 21 شهریور 1401

در تست دامپ اعتبارسنجی LSASS، 15 روش حمله مختلف استفاده شد و Defender for Endpoint با موفقیت همه آنها را مسدود کرد.