دوشنبه 10 مرداد 1401

پس از انتشار گزارش فاجعه بار درآمد سه ماهه دوم 2022، اینتل تأیید کرد که قیمت تمام محصولات اصلی از جمله CPU را افزایش خواهد داد و رسماً تأیید کرد که افزایش قیمت در سه ماهه چهارم 2022 آغاز خواهد شد.